​مرجعی کامل از اطلاعات مفید سردخانه ای

تعرفه نگهداری کالا در سردخانه سال 94

متعاقب بررسی های کارشناسی و طرح تصویب پیشنهاد در هیئت تعیین و تثبیت قیمت ها مراتب به کارگروه تنظیم بازار منعکس شد که بر اساس تصمیمات متخذه در جلسه مورخ 94/06/15 با افزایش حداکثر 9 درصد تعرفه مصوب قبلی و به شرح جدول محاسباتی ذیل موافقت شد. 
ادامه مطلب