​انواع فرم‌های تخصصی برای سردخانه داران و مشتریان سردخانه

فرم پیش قرارداد سردخانه
فرم اجاره سردخانه
فرم ابزارک محاسبه ظرفیت سردخانه
فرم فروش محصولات به سردخانه
فرم خریداری محصولات از سردخانه
فرم گزارش کار
فرم مشخصات مشتریان
فرم دریافت مشخصات کالای شما

با تکمیل این فرم، ​​​اطلاعات ضروری و جزئیات نگهداری کالا، جهت تنظیم قرارداد اولیه را در اختیار سیستم هوشمند سردخانه قرار دهید.

این فرم جهت ثبت مشخصات کالا و صاحب کالا در سیستم هوشمند سردخانه و بررسی آن جهت عقد قرارداد اجاره می‌باشد.

در این فرم، ​​با ورود ابعاد سردخانه، متراژ پانل و ظرفیت سردخانه را محاسبه کنید.​​​​​​​

با تکمیل این فرم، مشخصات کالا و محصولات خود و یا خدماتی که ارائه می‌دهید را می‌توانید برای ما بفرستید.

درخواست خرید محصولات موجود در سردخانه، مانند میوه جات، لبنیات و ... با پر کردن این فرم امکان پذیر خواهد بود.

مشخصات مشتریان حقیقی و حقوقی

فرم زیر را ​​جهت درخواست بازاریابی و فروش کالا و خدمات در سایت سردخانه تکمیل نمایید.

گزارش کار روزانه پرسنل سردخانه