​مرجعی کامل از اطلاعات مفید سردخانه ای

تعرفه نگهداری کالا در سردخانه سال 92

تعرفه نگهداری کالا در سردخانه سال 92
تعرفه نگهداری کالا در سردخانه های کشور به شرح جدول زیر مبنای عمل سردخانه ها در سال 1392 قرار گیرد، بدیهی است نرخ های اعلامی حداکثر نرخ های خدمات سردخانه ای بوده ، لذا سازمان های صنعت و معدن تجارت استان ها می توانند بر اساس شرایط خاص استان نرخ های پایین تر از نرخ های مذکور اعمال و اجرا نمایند.
ادامه مطلب